Overleven in je eentje
Zodat je wint met casino spellen
Menu

Strategie van de speler 1 december 2015

Zolang de roulette in casino’s geëxploiteerd wordt, zijn er mensen geweest die geprobeerd hebben de strijd met de machine aan te binden. Bekend is het gezegde van Napoleon: “Le calcul vaincra la roulette” (De berekening zal de roulette overwinnen). Bekende strijders zijn ook geweest Dostojevski en onze eigen Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli (die trouwens ook op ander terrein bewezen heeft de strijd niet te schuwen).
Laat ons eens nagaan of men bij de roulette met een strijd te maken heeft die niet bij voorbaat verloren is.
Wanneer men de strijd met iemand aanbindt, mag men een der elementaire regels van de strategie niet uit het oog verliezen, namelijk dat men de kracht van zijn tegenstander moet kennen. Men dient zich dus te herinneren dat bij de roulette de grotere kans (of om een lelijk, maar duidelijk woord te gebruiken: de meerkans) van de bank tegenover de speler, bestaande in de zero, 1/37 of 2,7% bedraagt bij de nummers en 1,3% bij de enkelvoudige kansen. Laat ons hieraan direct toevoegen dat men de Belgen niet voor filantropen moet aanzien omdat bij hen zonder 0 wordt gespeeld. Integendeel, zij hebben zeer wel ingezien dat het spel op deze manier een gok wordt, niet alleen voor de speler, maar ook voor de bank. En daar is het de bank niet om te doen; die wil zaken doen en kan bovendien niet geacht worden haar mooie gebouwen en lokalen gratis ter beschikking te stellen. Daarom heft men in België 7% van de speler en aangezien de bank daar het grootste gedeelte van krijgt (de rest is de belasting voor de staat), komt ze ruimschoots aan haar trekken.

Toch mag men niet klagen over die meerkans van de bank. Roulette is een van de fatsoenlijkste spelen tegenover de speler. Ter vergelijking een paar cijfers. Bij het jeu de boule, dat in vrijwel alle 150 Franse casino’s bedreven wordt, evenals in het keurige Zwitserland, is de meerkans maar eventjes 11,11 % (tussen haakjes, al deze percentages zijn door knappe wiskundige koppen uitgerekend). Het “netste” spel voor de speler is trente-et-quarante, want daarbij heeft de bank maar 1 % meerkans. Begrijpelijk is dat dit spel slechts in enkele casino’s voorkomt, zoals in Monte Carlo(kijk hier) en in Nice. In laatstgenoemde plaats gaat men er tegen heug en meug mee door vanwege de concurrentie met Monte Carlo, maar af en toe sluit men een jaar af met verlies op dit spel. Maar de argeloze speler die zich van dit alles niet bewust is, gaat rustig door zijn kans te beproeven met boule, waarbij hij meer dan 110/0. op de bank achterligt. Dit is allemaal echter nog mets vergeleken met ettelijke andere vormen van hazardspel waaraan de speler zich met vreugde en hoop overgeeft. Hoorden wij daar het woord Staatsloterij? Artikel 8 van de Wet op de Kansspelen bepaalt dienaangaande dat “ten minste twee derde gedeelte van de door de deelnemers (dus de kopers van loten) betaalde sommen aan prijzen wordt uitgeloofd”.

Al steekt de roulette met haar 1,3 à 2,7% daarbij aller gunstigst af, toch valt niet te loochenen. dat de bank een ijzersterke winstpositie heeft. a href=”http://www.startupbootcamp.org/mentors/francois-blanc.html”>François Blanc, de grote magiër van Homburg en Monte Carlo, had dan ook groot gelijk toen hij eens, nadat hem was gevraagd of rood dan wel zwart dikwijls won, antwoordde: “Rouge gagne souvent et noir gagne souvent, mais blanc gagne toujours.” (Rood wint vaak en zwart wint vaak, maar wit, blanc, wint altijd.)

Toch zou het niet juist zijn te beweren dat men maar raak moet spelen, omdat er toch geen kruid tegen de grotere macht van de bank gewassen is. Men kan wel degelijk proberen te winnen, maar dit kan alleen door organisatie bij het inzetten; wij bedoelen door hel bedrag van die inzet te variëren in overeenstemming met het behaalde resultaat.

Wij hebben ons bij het bezoeken van een casino er altijd over verbaasd daar om de tafels een aantal, meest oudere, dames bezig te zien met het op een papiertje alleen maar ijverig noteren van ieder nummer en elke kleur, zonder daaraan enige andere consequentie te verbinden dan het zetten op rood wanneer het balletje toevallig driemaal op zwarte nummers was blijven liggen. Wanneer men dit doet zonder zijn inzet te veranderen, begaat men de principiële fout (zeg maar gerust: denkfout) te geloven dat het balletje er een geheugen op na houdt en dat er dus een logische samenhang is tussen het gebeuren dat zojuist heeft plaatsgevonden en hetgeen gaat volgen. Dezelfde fout wordt gemaakt door al diegenen wier systeem (in Frankrijk zou men zeggen hun martingale) uitsluitend bestaat in het foute geloof aan de gelijke verdeling, aan het automatisch terugkeren van het evenwicht. Dit systeem, attaque genaamd, bestaat bijvoorbeeld in het spelen van aldoor dezelfde enkelvoudige kans (altijd zwart, altijd even enzovoort) of het spelen van l’alternance (de afwisseling), dat wil zeggen een keer zwart, een keer rood, een keer zwart, een keer rood enzovoort. Een variant hierop is de zogenaamde tournante, waarbij men de enkelvoudige kansen speelt en daartoe om de tafel heen draait, dus: eerste keer manque, tweede keer impair, derde keer rouge, vierde keer zwart, vijfde keer pair, zesde keer passe. De fout van deze systemen is dat men zijn kansen helemaal niet verbetert en dat men regelrecht ingaat tegen het systeem dat is opgezet om het casino te laten winnen. Wie zo speelt, negeert de enige echte “wet van het toeval”, namelijk die der grote getallen. Deze komt hierop neer dat slechts bij een zeer groot aantal draai beurten het aantal keren dat bijvoorbeeld rood uitkomt ongeveer gelijk wordt aan dat van zwart. Of anders gezegd: de kans op afwijking van het gemiddelde wordt kleiner naarmate het aantal coups toeneemt.

Volstrekt waardeloos is, zoals ieder nuchter mens begrijpen zal, het nauwgezet bestuderen van de zogenaamde permanences. die sommige blaadjes in casinoplaatsen publiceren en die een overzicht bevatten van alle uitgekomen nummers gedurende een bepaalde periode. Bij Online Roulette 888 kun je veel leuke spellen vinden.

Wij willen de lezer niet verwarren door het hanteren van verouderde termen als paroli, massage, descendante. montante e.d., maar liever overgaan tot het beschrijven van enkele systemen die het naar onze smaak beter doen, omdat ze het zoeken in een verstandige beheersing van de inzet, waardoor men de kans krijgt het eventueel verlorene terug te winnen.

Bij hel begin beginnend noemen wij de martingale van de (vergeef ons dat we toch nog even met een vreemde naam komen) montante géométrique. Die bestaat in het bekende verdubbelingssysteem. Men zet één jeton op bijvoorbeeld zwart. Rood komt uit. Men speelt opnieuw zwart, met twee jetons, dan met vier, Aldoor mislukt het. Vervolgens zet men acht, daarna zestien enzovoort. Natuurlijk, als bij de zesde keer dat men opzet, zwart uitkomt, krijgt men 32 jetons uitbetaald op de 32 die men ingezet beeft. Men haait dus 64 jetons uit het spel, maar heeft inmiddels al 63 stuks verspeeld, zodat men uiteindelijk maar één jeton gewonnen heeft, hetgeen nu niet bepaald een schitterende beloning mag heten voor zoveel inspanning en risico. Bovendien moet men, als een lange serie rood tegenzit en men bijvoorbeeld met jetons van f 10 speelt, voor de kleine winst die men kan behalen, een behoorlijke som geld bij zich hebben. Tenslotte kan men zich ook te pletter lopen op het vastgestelde maximum. Om verwarring te voorkomen spreken wij in het vervolg niet meer van jetons, maar van stuks.

Categorieën: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *